КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Диагностика на бизнеса

Целта на бизнес диагностиката е да анализираме в дълбочина настоящето състояние на компанията и да дефинираме възможностите за нейното развитие и оптимизиране, както във финансов, така и в организационен план.

Финансов анализ

Ще изследваме финансовото състояние на вашия бизнес, ще оценим общите и специфични тенденции в развитието му, ще анализираме финансовите резултати и коефициенти, начина на ценообразуване, разпределението на печалбата по продукти. Ще ви предложим решения за оптимизиране на финансовото състояние на фирмата и отчетността.

Бизнес план

Заедно с вас ще изготвим бизнес план, ще набележим стъпките напред към реализирането на стратегическите ви цели, ще дефинираме бизнес приоритетите и ще потърсим оптималните варианти за поддържане на устойчиво развитие.

Анализ на дейността

Ще се запознаем с естеството на вашия бизнес, с работните процеси, с продуктите и услугите, които предлагате. На база на финансова и продуктова информация ще анализираме текущото състояние, ще идентифицираме кои са силните и слаби места и възможностите за развитие.

Анализ на продуктите и ценообразуването

Ще анализираме продуктовата листа на бизнеса ви, начина на ценообразуване и възможностите за неговото оптимизиране, кои са печелившите продукти, кои продукти имат нужда да бъдат доразвити или замразени, каква е най-ефективната продуктова концепция. Ще ви предложим различни варианти за маркетиране на продуктите или услугите и ще ви помогнем да ги реализирате.

Организационно консултиране

Предлагаме консултации по отношение управлението на човешките ресурси, анализ на психологическия климат във фирмата, оценка на мотивацията и удовлетвореността на служителите и предложения за подобряването им. Ще анализираме и предложим стратегии за справяне в случай на организационни проблеми, трудности при спазването на срокове, проблемна комуникация и текучество на кадрите.