Диагностика на бизнеса

Бизнес диагностиката е цялостен преглед на компанията. Нещо като годишна профилактика на състоянието на бизнеса.

Целта на бизнес диагностиката е да анализираме в дълбочина настоящето състояние на компанията и да дефинираме възможностите за нейното развитие и оптимизиране, както във финансов, така и в организационен план.

Диагностиката на бизнеса се състои от 4 основни стъпки:

  • Идентифициране на проблемни области
  • Диагностика на проблемите
  • Препоръки за подобрение
  • Внедряване на промени

Диагностиката на бизнеса е услуга, която предлагаме на действащи компании от поне 1 година.

Етапи при провеждане на диагностиката:

ЕТАП 1 – Диагностика и анализ на финансово състояние на компанията

През този етап  изследваме  и анализираме:

  • Структура и динамика на развитие на приходите и разходите
  • Финансовите резултати и коефициенти
  • Влиянието на различни фактори върху крайните финансови резултати
  • Анализ на отделните проекти/бизнес линии, тяхното ценообразуване, марж на печалбата и финансов резултат

Анализите и заключенията по горните точки се базират на предоставената от компанията счетоводна и финансова информация, проведени интервюта със собствениците и ключови служители.

ЕТАП 2 – Диагностика и анализ на организационната структура на компанията, ефективността на оперативните процеси и персонала

Анализът на организационната структура включва диагностика на процесите, естество на дейностите в различните екипи, организация на работата, задължения на служителите и др.

За този етап оптимално е да съберем информация и наблюдения, както и да проведем интервютата на място при вас.

ЕТАП 3 – Стратегическо и организационно планиране  за внедряване на промени

На база на резултатите от диагностиката и проведените срещи със собствениците/управителите на дружеството набелязваме съвместно основните стратегически цели и бизнес приоритети за устойчиво развитие и стъпките за тяхното внедряване, например – усъвършенстване на процесите, оптимизация функционирането на отделните звена във фирмата и връзките между тях, оптимизация на разходите и възможни стъпки за увеличаване на оборота.

Успешното управление на един бизнес изисква същият да може да бъде текущо измерен и оценен на база на система от качествени и количествени критерии и показатели. Това прави бизнес диагностика – дава оценка на състоянието на база на редица параметри и позволява на мениджърите на взимат информирани решения за това как да подобрят ефективнстта на компанията.