КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Анализ на дейността

Ще се запознаем с естеството на вашия бизнес, с работните процеси, с продуктите и услугите, които предлагате. На база на финансова и продуктова информация ще анализираме текущото състояние, ще идентифицираме кои са силните и слаби места и възможностите за развитие.

Финансов анализ

Ще изследваме финансовото състояние на вашия бизнес, ще оценим общите и специфични тенденции в развитието му, ще анализираме финансовите резултати и коефициенти, начина на ценообразуване, разпределението на печалбата по продукти. Ще ви предложим решения за оптимизиране на финансовото състояние на фирмата и отчетността.

Бизнес планиране

Заедно с вас ще изготвим бизнес план, ще набележим стъпките напред към реализирането на стратегическите ви цели, ще дефинираме бизнес приоритетите и ще потърсим оптималните варианти за поддържане на устойчиво развитие.

Анализ на продуктите и ценообразуването

Ще анализираме продуктовата листа на бизнеса ви, начина на ценообразуване и възможностите за неговото оптимизиране, кои са печелившите продукти, кои продукти имат нужда да бъдат доразвити или замразени, каква е най-ефективната продуктова концепция. Ще ви предложим различни варианти за маркетиране на продуктите или услугите и ще ви помогнем да ги реализирате.

Кредитно консултиране

Ще ви помогнем да изберете най-добрите условия и да ви консултираме в процеса на кандидатстване. Ако вече имате банкови или други кредити можем да предложим възможности за тяхното предоговаряне и оптимизиране, така че ползването на този финансов ресурс да бъде изгодно за вас.

Организационно консултиране

Предлагаме консултации по отношение управлението на човешките ресурси, анализ на психологическия климат във фирмата, оценка на мотивацията и удовлетвореността на служителите и предложения за подобряването им. Ще анализираме и предложим стратегии за справяне в случай на организационни проблеми, трудности при спазването на срокове, проблемна комуникация и текучество на кадрите.